Hvad er formålet med forskningsfonden?

Formålet med forskningsfonden er at styrke arbejdet med at drive, koordinere og udvikle den kliniske forskning i Region Midtjylland.

Hvilke projekter støtter forskningsfonden?

Du kan søge fonden om støtte til forskningsprojekter med forankring i børne- ungdoms- eller voksenpsykiatrien i Region Midtjylland.

Du kan søge støtte til:

 • Korterevarende stipendier for 1–3 måneder til udarbejdelse af forskningsprotokol, færdiggørelse af projekt eller artikel
 • Korte gæsteophold fra udlandet og korte studieophold i udlandet i relation til forskningsprojekter

Er dit projekt ikke dækket af fondes formål, kan Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond evt. være en mulighed.

Tildelingen af midler foretages på baggrund af de 2 kriterier. Er der stadig ledige midler efter denne tildeling, kan der være mulighed for at uddele midler til andre driftsanliggender.

Hvem kan ansøge om støtte hos forskningsfonden?

Som ansøger skal du have tilknytning til psykiatrien i Region Midtjylland. Vi opfordrer alle faggrupper til at søge støtte til projekter - gerne af tværfaglig karakter.

Hvilke udgifter giver forskningsfonden støtter til?

 • For korterevarende stipendier gives udelukkende støtte til lønudgifter
 • Forskningsfonden yder ikke økonomisk støtte til dækning af administrationsudgifter
 • Forskningsfonden yder ikke økonomisk støtte til aflønning af forskningsårsstuderende (stipendium)
 • For en 3-måneders periode bevilger forskningsfonden maksimalt 80.000 kr.
 • Udgifterne skal afholdes i det kalenderår, som støtten gives til.

Hvilke kriterier vurdere vi ansøgningerne på?

 • Forskningsprojektets forventede videnskabelige kvalitet
 • Forskningsprojektets relevans for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført/afsluttet
 • Tværfaglige projekter prioriteres særligt.

Forskningsfondens midler

Forskningsfonden har 0,5 mio. kr. til uddeling om året. Heraf uddeles 250.000 hvert forår og efterår. Fonden finansieres af Psykiatrien, Region Midtjylland.

Ansøgningsfrister

15. april (til forskningsprojekter i 2. halvår)
15. oktober (til forskningsprojekter i 1. halvår det efterfølgende år)

Proces

 • Dette ansøgningsskema, suppleret med de bilag, der fremgår af ansøgningsskemaet, skal anvendes. Se nærmere herom nedenfor
 • Ansøgninger sendes til PSY.oko-plan@psykiatrien.rm.dk
 • Ansøgningerne behandles i henholdsvis maj og november på et møde mellem Psykiatriens professorforum og den lægefaglige direktør i Psykiatrien
 • Med tildeling af bevilling fra forskningsfonden følger krav om afrapportering

Ansøgning

For at ansøge fonden om stipendium/støtte skal du bruge dette ansøgningsskema (word-format).

Til ansøgningen skal du vedlægge de bilag, der fremgår af ansøgningsskemaet - heriblandt:

 • projektbeskrivelse (max. 5 A4 sider)
 • relevant statusrapport
 • detaljeret budget (max. 1 A4 side)
 • kort CV (max. 1 A4 side)
 • udtalelse fra afdelingens professor/forskningsansvarlige medarbejder.

Ansøgningen med bilag skal sendes elektronisk som én samlet pdf-fil til PSY.oko-plan@psykiatrien.rm.dk

Hvis de formelle krav til ansøgningen ikke er opfyldt, kommer ansøgningen ikke i betragtning.

Regulativ

"Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland" skal efterleves ved alle projekter, som forskningsfonden støtter.

Link til regulativ her

Link til Appendix til FAS-regulativet her