Risikofaktorer for selvmord

 • Udskrivelse fra psykiatrisk afdeling inden for de seneste uger
 • Tidligere selvmordsforsøg
 • Aktuel psykisk lidelse, herunder misbrug
 • Nyligt tab af nærtstående, specielt ved selvmord i familien
 • Nydiagnosticeret alvorlig fysisk sygdom
 • Enlig civilstand
 • Detaljerede planer for selvmord
 • Alders- og sygdomsbetinget tab af selvhjulpenhed

Afdæk følgende faktorer ved selvmordsforsøg

 • Livsbegivenheder forud for selvmordsforsøget
 • Motiver til selvmordsforsøget
 • Belastende livsomstændigheder
 • Psykisk sygdom og psykiatrisk behandling
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Alkohol- og stofmisbrug
 • Sociale forhold – herunder arbejde, familie, bolig og netværk
 • Tidligere selvmordsforsøg
 • Intention om at begå selvmord
 • Personlige ressourcer
 • Behandlingsbehov

Husk vigtigheden af pårørendeinddragelse. Anvend det støttende og ledsagende princip i overgange.

Selvmordsforebyggelses-
retningslinjens 1-2-3

Du får hjælp til at huske det hele i MidtEPJ

Trin 1, risikovurdering

Trin 1a: Basal risikovurdering
Patienten skal altid først screenes ud fra de 8 spørgsmål i MidtEPJ.

BEMÆRK: Hvordan spørgsmålene afdækkes, afhænger af den enkelte situation og den pågældende patients psykiske tilstand. Det er ikke et krav, at spørgsmålene formuleres direkte til patienten. I de afgrænsede tilfælde, hvor direkte spørgsmål til patienten findes uhensigtsmæssigt, må spørgsmålene til en vis grad besvares ud fra et klinisk skøn.

 • Har patienten aktuelt selvmordstanker?
 • Har patienten aktuelt selvmordsplaner?
 • Fremstår patienten i væsentlig grad forpint og i væsentlig grad præget af håbløshed og sortsyn, ude af stand til at angive grunde til fortsat at leve?
 • Er patienten præget af svær impulsivitet eller agitation?
 • Har patienten på noget tidspunkt i sit liv forsøgt selvmord?
 • Fremstår patienten utroværdig, når det kommer til at tage afstand fra selvmordshandlinger?
 • Er der for nyligt sket væsentlige ændringer i patientens livsomstændigheder eller psykiske tilstand?
 • Er der tegn på, at pårørende har udtrykt bekymring for, at patienten vil forsøge selvmord?

Trin 1b: Udvidet risikovurdering

Følgende områder afdækkes i det omfang, det skønnes relevant for at understøtte risikovurderingen og konklusionen:

 • Suicidal anamnese
 • Aktuel selvmordsrisiko
 • Beskyttende faktorer

Benyt evt. hjælpespørgsmål i retningslinjen. Suicidal anamnese dokumenteres særskilt i sygdomshistorik. Aktuel selvmordsrisiko dokumenteres som prosatekst og beskyttende faktorer dokumenteres ved at klikke af i relevante hjælpespørgsmål i den relevante SFI i MidtEPJ.

BEMÆRK: Pårørende kan med fordel inddrages i vurderingen, mhp. at bidrage med vigtige supplerende oplysninger.

Trin 1c: Intentionsgrad ved evt. selvmordsforsøg

Hvis patienten i perioden op til eller under aktuelle behandlingskontakt har forsøgt selvmord, skal intentionsgraden ved forsøget belyses gennem hjælpespørgsmål i retningslinjen. Der besvares samlet med prosatekst i den relevante SFI i MidtEPJ.

BEMÆRK: Man kan inddele intentionsgrad ved selvmordsforsøg i lav, middel eller høj. Jo flere spørgsmål, der kan besvares bekræftende, jo højere er intentionsgraden.

Trin 2, konklusion

Ud fra Trin 1a (og evt. Trin 1b og Trin 1c) foretages en samlet klinisk vurdering af patientens aktuelle selvmordsrisikoniveau.

BEMÆRK: Man skal vælge det risikoniveau, der er indikationen for/årsagen til de handlingsmæssige konsekvenser, man drager – ikke risikoniveauet som det vurderes at være efter at have iværksat beskyttende foranstaltninger.

Model over risikoniveau

Trin 3, handlingsmæssige konsekvenser

På baggrund af risikovurdering og risikoniveau drages handlingsmæssige konsekvenser mhp. at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Forebyggelsen består i forskellige grader af beskyttelse (f.eks. sikkerhedsplan, pårørendeinddragelse, indlæggelse, ordination af observationsfokus og frekvens, skærmning). Hvis patienten ikke kan eller vil samarbejde om relevante selvmordsforebyggende tiltag, vurderes det, om der er indikation for tvangsforanstaltninger.

Sikkerhedsplanen er patientens redningsplanke, hvis selvmordstankerne eller handlingerne igen melder sig og en måde at genvinde kontrol over tunnelsynet.

Sundhedsstyrelsens vejledning

Det bærende element i hjælpen til personer, der har forsøgt selvmord eller er selvmordstruede, er det støttende og ledsagende princip. Det betyder, at en instans ikke må slippe den selvmordstruede person, uden at en anden instans har taget over. Det støttende og ledsagende princip er især en udfordring i skellet mellem forskellige sektorer eller afdelinger.

Nyttige numre og adresser

Giftlinjen
Tlf: 8612 1212

Livsliniens telefonrådgivning
Tlf: 70 201 201 (kl. 11:00-05:00)
www.livslinien.dk

Enhed for Selvmordsforebyggelse – Skejby
Tlf: 7847 2150

Team for Selvmordsforebyggelse – Gødstrup
Tlf: 7847 4500