20.12.2022

Det viser et nyt studie fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved AUH Psykiatrien og Center for Registerforskning ved AU.

I studiet har man sammenlignet forbruget af receptpligtig medicin hos anoreksipatienter med forbruget hos en kontrolgruppe med samme køn og alder.

Samlet set er forbruget af psykofarmaka mere end fem gange højere for patienter end for kontrolgruppen. Forbruget er størst et år efter, at anoreksidiagnosen er givet første gang.

Behov for særligt fokus

Det store forbrug af medicin både før og efter, at en person bliver diagnosticeret med anoreksi, betoner kompleksiteten og alvorligheden af sygdommen.

Resultaterne peger på vigtigheden af at have særligt fokus på forbruget af receptpligtig medicin ved anoreksi. Det understreger samtidig, at der er et stort behov for mere forskning på området og ikke mindst klare retningslinjer til praktiserende læger og speciallæger i hospitalssektoren.

Læs artiklen: Pharmacotherapy in anorexia nervosa: A Danish nation-wide register-based study

FAKTA

  • Anoreksi er en psykisk lidelse, hvor ens vægt bliver alt for lav, fordi man bevidst spiser for lidt, tvangsmotionerer eller gør andre ting for at opnå lav vægt.
  • Anoreksi kan opstå i alle aldre men starter typisk i 12-17 års alderen. Den rammer overvejende piger og kvinder, men omkring 10% af de ramte er drenge eller mænd.
  • Årsagen til anoreksi er kompleks, og typisk vil psykisk sårbarhed spille sammen med forskellige sociale (fx konflikter, kriser og tab) og biologiske faktorer.