Organisation

MED-organisationen:

Du kan kontakte HMU’s formandskab, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til HMU.

Formand for HMU

Hospitalsdirektør

Tina Ebler

Mail: tinebl@rm.dk

Telefon: 2785 4484

Næstformænd for HMU

FTR

Henrik Ørskov Larsen

Mail: henrilse@rm.dk

Telefon: 2094 2571

TR

Peder Appel Würtz

Mail: peder.wuertz@psykiatrien.rm.dk

Telefon: 2177 8789

Kontaktperson for spørgsmål vedr. HMU

Kim Centio

Psykiatristaben

Specialkonsulent

Mail: kim.centio@ps.rm.dk

Telefon: 2933 5766

Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatrien
den 20. juni 2024 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-13-3-83-23

1. Godkendelse af dagsorden og referater (12:00 - 12:05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender vedlagte referat
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

2. Orientering om status vedr. sløring af oplysninger i patientjournal (12:05 - 12:15)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Min log" er en funktion i patientjournalen, der giver patienter mulighed for at se, hvem der har haft adgang til deres journaloplysninger. Funktionen øger gennemsigtigheden og datasikkerheden ved at registrere og vise alle logins og aktiviteter relateret til patientens journal. Dette hjælper med at sikre, at patienternes personlige oplysninger kun tilgås af autoriserede personer og kan være med til at opdage eventuelle uautoriserede adgangsforsøg. Der ses dog specifikt en bekymring omkring "Min log" og dets potentielle påvirkning af arbejdsmiljøet, den psykologiske tryghed, og hvordan personalet agerer under disse forhold. Der er eksempler på, at patienter har kontaktet sundhedspersonale via sociale medier på måder, som ikke forekom før "Min log" blev implementeret.


Blandt andet for at adressere disse bekymringer er der igangsat arbejdet med at kunne sløre medarbejderoplysninger i journalen. Dette har været drøftet på møde i afdelingsledelseskredsen i april 2024. Der blev sstillet nogle spørgsmål som fremgår her med svar til HMU's orientering:


Når en medarbejder opretter en sløring, kommer det ikke til godkendelse hos lederen, som heller ikke adviseres om, at der er lavet en anmodning om sløring. Hvem har besluttet det, og hvad er begrundelsen?

Direktionen har besluttet, at godkendelsen sker centralt i regionen. Dette er besluttet for at sikre, at sagerne behandles ens, og at vurderingen sker på et ensartet grundlag, når det skal afgøres, om en sløring skal godkendes eller afvises. Med hensyn til besked til lederen har det desværre endnu ikke været teknisk muligt at opsætte et advis, men Juridisk Kontor orienterer lederen, når der sker godkendelse eller afvisning. Medarbejdere opfordres samtidig til selv at gå i dialog med deres leder, når de anmoder om sløring.


Bliver det på et tidspunkt muligt, på tværs af afsnit/afdelinger, at se, om der er oprettet sløring på en given patient?

Juridisk er det en kompleks problemstilling, om der skal eller kan orienteres om sløringer på tværs af afsnit/afdelinger. Danske Regioner har lovet juridisk at undersøge, hvad der er muligt, men der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding herom.


Når spørgsmålet skal afgøres, er der blandt andet følgende overvejelser:

 • Der er hensyn til den konkrete patient, der taler imod at orientere på tværs. Sløring er en personlig oplysning, der måske ikke bør deles, da det kan være forbundet med en oplevet trussel.
 • På den anden side er der også argumenter for, at det kan sikre, at de ansatte kan tage de nødvendige forholdsregler ved visse patienter. Dette kunne tale for, at man skal kunne se sløringer på tværs af afsnit/afdelinger.

På grund af kompleksiteten i de forskellige hensyn er Danske Regioner blevet bedt om at foretage en afklaring af dette spørgsmål.


Når en sløring udløber, orienteres medarbejderen ikke om dette. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da der er patienter, som man ved er farlige og har en chikanøs adfærd, også i et historisk perspektiv.

Juridisk Kontor har etableret en arbejdsgang, der orienterer både leder og medarbejder ved ophør af en sløring. Der sendes en advisering både 10 dage før og på dag 0. Systemet skulle også sende en automatisk mail til anmoder og til Juridisk Kontors funktionspostkasse, hvorefter mailen videresendes til nærmeste leder.


Derudover er følgende spørgsmål også stillet, og svarene til disse findes i den regionale retningslinje: Sløring af medarbejderes navne i Min Log og Sundhedsjournalen, regional retningslinje (vedlagt denne mail).


Bliver det muligt at sløre specifikke patienter i en længere periode end 90 dage eller på ubestemt tid?

Det er kun muligt at lave sløring i 90 dage ad gangen. Det er dog muligt at iværksætte flere sløringer på samme patient inden for perioden. Hvis der modtages en ny anmodning om sløring på samme patient inden for 90 dage, der også godkendes, vil en ny periode på 90 dage begynde at løbe. Hvis der f.eks. modtages en ny anmodning 30 dage inde i en sløringsperiode, og den også godkendes, vil sløringen overfor patienten vare i alt 120 dage. Bemærk, at selv om en ny anmodning på samme patient skulle blive afvist, vil en tidligere godkendt anmodning fortsætte, så sløringen varer hele de oprindelige 90 dage.


Hvordan er processen for godkendelse af en sløring, og hvem er det konkret, der godkender/afviser en anmodning?

Se beskrivelsen af processen under ”Sagsbehandling af en anmodning om sløring” i vedlagte retningslinje.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

3. Tema: "Gæst" i patientens journal (12:15 - 13:00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter temaet og dilemmaet ift. det, at journalen nu mere ses som patientens ejedom

Sagsfremstilling

Der er tidligere udtrykt en bekymring omkring den igangværende ændring, hvor journalen skifter karakter fra at være de sundhedsprofessionelles arbejdsredskab til at være patientens ejendom. Dette skift rejser spørgsmål om personalets rolle som "gæster i patientens journal".


Formål med punktet er at drøfte disse ændringer og bekymringer i HMU for at sikre en fælles forståelse og opmærksomhed på udfordringerne. Det er vigtigt, at adressere disse spørgsmål, da de har direkte indvirkning på både personalets arbejdsvilkår og patientbehandlingen.


Journalen fungerer som arbejdsredskab for de involverede sundhedspersoner til at understøtte den kliniske beslutningsproces og sikre en god og sikker patientbehandling. Samtidigt giver den patienten mulighed for inddragelse og for at varetage egne interesser.


Diskussionsspørgsmål:


 • Hvordan kan vi som sundhedspersonale navigere i denne realitet, hvor vi er "gæster" i patientens journal og hvordan påvirker dette ændring vores måde at føre journal på?


Fra retningslinjen Patientjournal, regional retningslinje:


Formålet er at sikre, at patientjournalen indeholder de oplysninger, der fremgår af lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger om sundhedspersonalets journalføring af patientdata. Journalen fungerer som arbejdsredskab for de involverede sundhedspersoner og skal understøtte den kliniske beslutningsproces samt sikre god og sikker patientbehandling.

Journalen giver også patienten mulighed for inddragelse i behandlingen og for at varetage egne interesser. I forbindelse med klage- og erstatningssager udgør patientjournalen tillige en vigtig dokumentation for den behandling m.v., som en patient har modtaget.


Proces:

 • Introduktion til punktet - 5 min.
 • Gruppedrøftelser ved bordene - 25 min
 • Fælles opsamling/drøftelse - 15 min


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

4. Status på kapacitetstilpasninger i Skejby og Viborg (13:00 - 13:15)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om status på proces vedrørende kapacitetstilpasninger, rokade og omlægning af sengekapacitet i Skejby og Viborg.


Fokus vil være på den igangværende proces med at tilpasse kapaciteten og omorganisere sengekapaciteten i Skejby samt på rokade af kapacitet i Viborg. Der vil blive givet en opdatering på de allerede gennemførte tiltag samt de næste skridt i processen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

5. Pause (13:15 - 13:30)

Det indstilles, at HMU

Pause

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-97-23

6. Orientering fra seneste møde i Underudvalget (13:30 - 13:45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Underudvalget har afholdt deres seneste møde den 27. maj. Der gives en mundtlig orientering fra mødet - herunder status ift. sikkerhedsarbejdet.


Der vil være en større tilbagemelding til HMU omkring temaet "Fra sygefravær til fremmøde", som blev drøftet på underudvalgsmødet på HMU møde 20. august.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

7. Orientering om lokalløn og trepartsmidler (13:45 - 14:10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Lokal løndannelse:

I 2024 har hospitalsledelsen, efter indstilling fra afdelingsledelserne, besluttet at ændre processen for lokal løndannelse i Psykiatrien. Dette indebærer en ny tilgang til forhandlingerne, hvor Psykiatriens HR forhandler med de faglige organisationer på samlede dage pr. faglig organisation. Det betyder, at afdelingsledelserne ikke deltager i lønforhandlingerne, men Psykiatriens HR vil fortsat samarbejde tæt med ledelserne (AL/FL) omkring prioritering af indstillingerne inden forhandlingerne. Der sker en større digitalisering med fokus på en lettere proces.


Psykiatriens HR har medio maj fremsendt udtræk af lønoplysninger til FTR eller de faglige organisationer, hvis der ikke er valgt en FTR. Lønoplysningerne er ikke sendt direkte til tillidsrepræsentanterne. Deadline for fremsendelse af lønforslag for de faglige organisationer er d. 4. september 2024. Forhandlingerne starter herefter fra 1. oktober 2024. Der er også udsendt en nyhed på Psykiatriens Intranet vedrørende den ændrede proces.


Trepartsmidler:

Der er indgået en trepartsaftale d. 4. december 2024, som inkluderer en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår. Aftalen skal gøre det mere attraktivt at arbejde i vagt på skæve tidspunkter og få flere til at arbejde på fuldtid. I trepartsaftalen er der afsat midler til lokalløn, både varige midler og engangsmidler til 2024 og 2025. Lokallønsmidlerne skal målrettes Psykiatrien og øvrige områder og kan anvendes til rekruttering og fastholdelse.


Region Midtjyllands og Psykiatriens andel af lokallønsmidlerne er fortsat uafklaret. Det forventes at blive politisk behandlet i august 2024 med henblik på forhandlinger og aftaler med de faglige organisationer efterfølgende.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-91-23

8. Status på projekter i relation til Robust Psykiatri (14:10 - 14:30)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Robust Psykiatri var sidst på HMU møde d. 10. november 2023 under overskriften "Indsatser der fremmer tværfaglighed og trivsel"


Robust Psykiatri have sin opstart i foråret 2021 med afvikling af en række workshops for de forskellige faggrupper ansat i Psykiatrien. Opsamlingen på disse workshops udmøntede sig i en række budskaber på tværs af disse workshops. Budskaber, der har været styrende for de indsatser, som er sat i værk i regi af Robust Psykiatri.


På mødet gives en oversigt over de styrende budskaber fra de afviklede workshops, samt en oversigt og status på igangsatte indsatser.


Slides vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-42-24

9. Udmøntning af midler til Psykiatrien (14:30 - 14:40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Regeringen, Danske Regioner og KL indgik den 2. april 2024 ”Aftale om udmøntning, implementering og opfølgning på Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022) og Aftale om en bedre psykiatri (2023)” (herefter kaldet udmøntningsaftalen). Udmøntningsaftalen er vedlagt som bilag.


Med aftalen udmøntes midler til en række specifikke indsatser. Region Midtjyllands andel af midlerne udgør 91,2 mio. kr. i 2024, 84,6 mio. kr. i 2025 og 85,0 mio. kr. årligt herefter. Beløbene i 2025 og frem forventes at stige en anelse, når midlerne til ”Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme” er endeligt fordelt.


Tabel 1: Oversigt over indsatser og Region Midtjyllands andel af midlerne i udmøntningsaftalen fra 2024

Mio. kr.

2024

2025

2026+

Lettilgængelige behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel

2,5

2,5

2,5

Forløbsbeskrivelser for voksne og børn og unge med psykoselidelser

23,1

23,1

23,3

Botilbudsteams

13,0

13,3

13,3

Tryghedspakke for medarbejdere i psykiatrien

10,9

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med autisme

7,6

4,3

4,3

Forebyggelse af selvmord*

8,8

11,7

11,7

Hurtig opstart af behandling i børne- og ungdomspsykiatrien

11,0

13,0

13,0

Systematisk opfølgning efter endt forløb i børne- og ungdomspsykiatrien

4,3

6,5

6,5

Styrket hjælp til mennesker med spiseforstyrrelser

6,5

6,5

6,5​​

Mindre tvang i psykiatrien

3,5

3,7

3,9

I alt

91,2

84,6

85,0

*Fremgår ikke af vedlagte udmøntningsaftale, da midlerne er udmøntet efterfølgende på en separat politisk aftale: Endelig aftaletekst om en handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.pdf (ism.dk)


Aktuel status

Det er politisk godkendt i regionsrådet, at Psykiatrien kan disponere over midlerne i takt med at de udmøntes til Region Midtjylland fra udmøntningsaftalen. Samtidig er det også politisk besluttet, at implementeringen af de konkrete initiativer fra udmøntningsaftalen i Psykiatrien løbende skal forelægges til politisk behandling.


Der er i Psykiatrien nedsat en koordineringsgruppe, der løbende holder styr på udmøntningen, de konkrete indsatser og processen ift. politisk behandling.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

10. Aktuelle byggerier (14:40 - 14:45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status på aktuelle byggerier i Psykiatrien. Dette er dog forudsat at der er sket ændringer siden sidst.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

11. Orientering fra seneste RMU møde (14:45 - 14:50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Referat fra det ordinære RMU-møde den 25. april er nu frigivet og tilgængelig via First Agenda.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU’erne:

 • RMU fik en præsentation af hovedbudskaber af projekt "Matterhorn" - resultater fra kortlægning af funktionslederes trivsel og psykiske arbejdsmiljø på hospitaler i Region Midtjylland, og hvordan der er arbejdet med opfølgningen. Datarapporten med resultater er vedlagt som bilag.
 • RMU drøftede status på økonomien på baggrund af regnskab 2023, og herunder bl.a. de usikkerheder der har været
  i forhold til PL-reguleringen, som vil blive udmøntet til finansiering af de centralt aftalte lønstigninger mv. Inddragelse af MED-systemet i forhold til budget 2025 blev gennemgået. Frist for udtalelse/bemærkninger fra RMU-medarbejderside til 1. behandling er 24. juni. Forslag til budget 2025 offentliggøres til høring 8. august, og frist for høringssvar fra HMU’erne er 23. august. Frist for supplerende høringssvar fra RMU er 28. august. De plancher, som blev anvendt i forbindelse med punktet, er vedlagt som bilag.
 • RMU fik en orientering om den nye login-løsning og de valg, som er truffet. De mulige ændringer i systemet, som Digitalisering og It arbejder med i øjeblikket, blev drøftet.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: https://hr.rm.dk/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-23

12. Eventuelt og Evaluering (14:50 - 15:00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
 • beslutter hvad der skal deles fra HMU drøftelserne
 • evaluerer mødet


Tilbage til toppen
Revideret 27-06-2022