Organisation

MED-organisationen:

Du kan kontakte HMU’s formandskab, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til HMU.

Formand for HMU

Hospitalsdirektør

Tina Ebler

Mail: tinebl@rm.dk

Telefon: 2785 4484

Næstformænd for HMU

FTR

Henrik Ørskov Larsen

Mail: henrilse@rm.dk

Telefon: 2094 2571

TR

Peder Appel Würtz

Mail: peder.wuertz@psykiatrien.rm.dk

Telefon: 2177 8789

Kontaktperson for spørgsmål vedr. HMU

Kim Centio

Psykiatristaben

Specialkonsulent

Mail: kim.centio@ps.rm.dk

Telefon: 2933 5766

Abonnér

Dagsordener og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatrien
den 20. februar 2023 kl. 12:00
i Frokoststuen/Tårnet, Tingvej 11, 2. tv, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-13-3-83-22

1. Frokost og velkomst (12.00-12.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

2. Godkendelse af dagsorden og referater (12.30)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender vedlagte referat
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

3. Bordet rundt - succeshistorier 2022 og hvad vil jeg gøre mere af i 2023? (12.30-13.20)

Det indstilles, at HMU

 • alle fortæller om succeshistorier, som man har oplevet i 2022 samt hvad man vil gøre mere af i 2023


Sagsfremstilling

Alle kommer til orde og alle fortæller kort om sine successer i 2022. Derudover hvad man vil gøre mere af i 2023. Punktet er uden for referat.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

4. Pause (13.20-13.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-135-22

5. Senioraftaler i Psykiatrien (13.30-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om indgåelse af senioraftaler i Psykiatrien
 • kommer med input til brug af senioraftaler ud fra fastholdelsesperspektiv

Sagsfremstilling


Med afsæt i Livsfasepolitikken er det blandt andet muligt at indgå senioraftaler. Psykiatrien er en attraktiv arbejdsplads, uanset hvilken livsfase medarbejdere befinder sig i og med afsæt i Region Midtjyllands Livsfasepolitik, kan der blandt andet indgås aftale for seniorer.


Medarbejdere og nærmeste leder kan indgå konkrete lokale aftaler gennem hele ansættelsesperioden. Det kan særligt være relevant for seniorer, begrundelsen herfor er forskellige, men tager typisk udgangspunkt i ønsket om at fastholde erfarne medarbejders kompetencer i balance med senior medarbejderens ønske til fortsat tilknytning til arbejdspladsen.


Der vil blive givet en orientering om brug af senioraftaler i Psykiatrien, herunder omfang og indhold i senioraftalerne. Der arbejdes med flere forskellige tiltag for at rekruttere og fastholde medarbejdere i Psykiatrien og seniorer spiller en stor rolle heri. Der ønskes derfor input til brugen af senioraftaler eller lignede i fremtiden.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-25-23

6. Robust Psykiatri - onboarding af nye medarbejdere (14.00-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering om status på implementeringen af fælles koncept for onboarding af nye medarbejdere til efterretning.

Sagsfremstilling

Elisabeth Brix Westergaard præsenterer punktet.


Den 1. november 2022 besluttede AL-kredsen, at Psykiatrien hurtigst muligt skal implementere Hospitalsenhed Midts koncept for onboarding af nye medarbejdere, tilpasset Psykiatrien. Konceptet bygger på Hospitalsenhed Midts flerårige erfaringer med arbejdet på deres hospital.


I november og december er implementeringen af konceptet påbegyndt i RP Midt, som en prøvehandling.


I løbet af vinteren og foråret afholdes der opstartsmøder med de øvrige afdelinger, hvor funktionslederne, afdelingsledelsen samt en udvalgt medarbejder fra hvert afsnit er invitereret med. Her introduceres til konceptet og den digitale understøttelse.


Udbredelse af konceptet for onboarding


Lægerne er i første omgang ikke en del af konceptet. I løbet af 2023 vil der derfor blive arbejdet med, at få konceptet tilpasset denne faggruppe.


Ligeledes er udvikling af et koncept for onboarding af funktionsledere samt studerende i proces.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

7. Pause (14.35-14.45)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

8. Økonomi og regnskab 2022 (14.45-14.55)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning
 • drøfter regnskabsresultatet

Sagsfremstilling

Der henvises til vedlagte bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

9. Orientering fra seneste RMU møde (14.55-15.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der har senest været ordinært RMU møde 19. januar 2023. Der gives en mundtlig orientering om bl.a. vikarforbrug og sundhedsaftalen.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU’erne er desuden:

 • RMU havde en temadrøftelse om udviklingen i vikarforbruget og tiltag rettet mod at reducere brugen af eksterne vikarer. Input fra mødet bringes videre til de forestående politiske dialoger om emnet, og der følges op senere med mere kommunikation om det interne vikarkorps VRM.


 • Der blev aftalt en revision af Region Midtjyllands politik for vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. RMU drøftede i den sammenhæng også tilgangen til at imødekomme begrundede ønsker om at undlade efternavne på ID-kort. Der kommunikeres herom til ledelses- og MEDsystemet, når koncernledelsen har forholdt sig til et forslag til kommunikationen om mulighederne for at undlade efternavn på navneskilte.


 • Det beskrevne forslag til plan for inddragelse af MED-systemet i budgetprocessen blev godkendt, og HMU-formandskaberne anmodes om at være opmærksomme på de beskrevne tidspunkter for inddragelse af HMU'erne.


 • RMU fik en orientering om debatoplæg vedrørende Sundhedsaftalen 2024-2027. Bemærkningerne på mødet viderebringes.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

10. Aktuelle byggerier (15.05-15.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status på aktuelle byggerier i Psykiatrien

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

11. Eventuelt og evaluering (15.10-15.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling

Dette er formelt sidste HMU møde for 2021-2023 HMU. Det håbes at det nye HMU kan konstitueres på mødet den 30. marts

Tilbage til toppen
Revideret 27-06-2022