Organisation

MED-organisationen:

Du kan kontakte HMU’s formandskab, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til HMU.

Formand for HMU

Hospitalsdirektør

Tina Ebler

Mail: tinebl@rm.dk

Telefon: 2785 4484

Næstformænd for HMU

FTR

Henrik Ørskov Larsen

Mail: henrilse@rm.dk

Telefon: 2094 2571

TR

Peder Appel Würtz

Mail: peder.wuertz@psykiatrien.rm.dk

Telefon: 2177 8789

Kontaktperson for spørgsmål vedr. HMU

Kim Centio

Psykiatristaben

Specialkonsulent

Mail: kim.centio@ps.rm.dk

Telefon: 2933 5766

Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatrien
den 15. juni 2023 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-13-3-83-22

1. Godkendelse af dagsorden og referater (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender vedlagte referat

SagsfremstillingTilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

2. Vision for HMU og HMU's kommunikation (12.05-12.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter om visionen fortsat er relevant for HMU
 • drøfter, hvordan HMU kan styrke sin kommunikation med øvrig MED, ledelse og medarbejdere

Sagsfremstilling

HMU's vision viser, hvor vi gerne vil hen med HMU-arbejdet. Der ønskes en drøftelse af, om HMU's vision fortsat opleves relevant. I den forbindelse bedes HMU også drøfte, hvordan HMU kan handle visionen god, så HMU's arbejde bevæger sig i den rigtige retning i forhold til, hvorhen vi gerne vil. Der ønskes også en drøftelse af, hvordan HMU kan styrke kommunikationen af sit arbejde med LMU'er, RMU, medarbejdere og ledere i Psykiatrien.


HMU drøfter punktet i grupper og samler op i plenum.


Spørgsmål:

 1. Viser visionen fortsat, hvor vi gerne vil hen med HMU?
 2. Hvad kan HMU's medlemmer gøre for at styrke HMU's kommunikation med øvrig MED, ledelse og medarbejdere i Psykiatrien?


Proces:

 • Kort introduktion til punktet - 5 min.
 • Gruppedrøftelser ved bordene - 30 min.
 • Opsamling i plenum - 10 min.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

3. Drøftelse af kræftsagens betydning for Psykiatrien (12.50-13.20)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter sagens betydning for Psykiatrien

Sagsfremstilling

Hvordan taler vi om det som er svært?


På baggrund af sagen om manglende udredning inden for mave-tarmkræftområdet hos AUH, har regionsrådet vedtaget en "Syvpunktsplan om åbenhed om udfordringer, sikring af kritisk kapacitet og rettidighed". Dele af planen vil forventeligt også få betydning for Psykiatrien. HMU orienteres om status på baggrund af sagen. Samtidigt ønskes der en drøftelse af, hvordan der kan sikres en åbenhed ved, at man også tør tale om de svære sager.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

4. Pause (13.20-13.35)

Sagsfremstilling


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

5. Status for arbejdet med Robust Psykiatri (13.35-13.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en aktuel status for arbejdet med Robust Psykiatri - se bilag.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

6. Status for arbejdet med Psykiatriakademiet (13.50-14.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Som medarbejder og leder i Psykiatrien i Region Midtjylland skal man have mulighed for faglig udvikling. Derfor har Psykiatrien skabt Psykiatriakademiet, som samler, strukturerer og giver nem og overskuelig adgang til kompetenceudviklingstilbud til alle faggrupper.


Med Psykiatriakademiet er det ambitionen at skabe relevante tilbud til Psykiatriens medarbejdere med udgangspunkt i de behov, der er i organisationen. Der er derfor fokus på udvikling af fælles forløb for alle Psykiatriens afdelinger. Ved at samle ressourcerne får vi gevinsten ved at være ét fælles psykiatrisk hospital i Region Midtjylland. Vi sikrer, at alle får de samme kvalificerede tilbud og understøtter medarbejdernes bevægelighed mellem de forskellige afdelinger.


I regi af Psykiatriakademiet er der aktuelt fællespsykiatriske introduktionsforløb i psykopatologi samt introduktion til tværfaglig psykiatrisk behandling for nyansatte i stationære enheder under udvikling. Begge forløb forventes igangsat i anden halvdel af 2023.


I foråret 2023 er Psykiatriakademiets hjemmeside blevet lanceret (psykiatriakademiet.rm.dk), og her kan man finde kompetenceudviklingsforløb, som passer til de enkelte behov og ønsker. Hjemmesiden indeholder desuden en række interviews med ansatte, som fortæller om deres erfaringer med faglig udvikling.

Psykiatriakademiets hjemmeside vil løbende blive udvidet med flere funktioner og flere inspirationsfortællinger. Fokus vil i den kommende periode primært ligge på at få skabt et godt overblik over de introduktionsforløb, som ansatte i Psykiatrien tilbydes.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

7. Økonomisk status (14.05-14.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status for økonomien

Sagsfremstilling

Der gives en status for Psykiatriens aktuelle økonomiske situation

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

8. Orientering fra seneste RMU møde (14.15-14.20)

Det indstilles, at HMU

 • tager den skriftlige orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Referat fra det ordinære RMU-møde den 24. april 2023 er nu frigivet og tilgængeligt via First Agenda.


Referatet er godkendt af formandskabet og godkendes endeligt på næste RMU møde.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU’erne:

 • RMU fik en orientering om akutplanen med fokus på de tre centrale målsætninger og indsatser, som regionerne og hospitalerne bliver målt på omkring meraktivitet og nedbringelse af ventelister mv. (vedlagt plancher) samt en orientering om status vedrørende akutområdet. RMU drøftede input til det videre arbejde med at forsøge at skabe bedre balancer mellem aktivitet og personale nu og i fremtiden.


 • RMU fik en orientering om det foreløbige arbejde med at følge op på regionsrådets 7-punktsplan og de igangværende udredninger.


 • RMU mødes med forretningsudvalget 16. maj 2023 og ønsker at drøfte input til budget 2024 og Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads.


 • Opdatering af Politik for billed- og lydmedier og Patienten i pressen/GDPR drøftes igen i RMU senere på baggrund af input på mødet.


 • RMU drøftede COVID-19-senskader.


 • RMU drøftede input til evaluering af whistleblowerordning.


 • RMU fik en orientering om ny lægevagtsaftale og processen frem mod valg af løsningsmodel for Region Midtjyllands akutte natordning. HMU'erne og RMU har mulighed for at komme med input inden den politiske behandling i maj, og der udsendes en særskilt mail herom.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: https://hr.rm.dk/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

9. Aktuelle byggerier (14.20-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status på aktuelle byggerier i Psykiatrien

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

10. Eventuelt og evaluering (14.25-14.30)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling


Tilbage til toppen
Revideret 27-06-2022