Beskrivelse af Retspsykiatrisk Afdeling

Mission

At udrede, pleje og behandle patienter ved anvendelse af evidensbaserede metoder.

Vision

At sikre høj kvalitet, effektivitet og fleksibilitet til gavn for patienter, pårørende og det omgivende samfund samt at være kendt som troværdig, velfungerende og dynamisk virksomhed, med et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der skaber attraktive arbejds- og uddannelsespladser.

Organisation

Retspsykiatrisk Afdeling består af en afdelingsledelse (chefsygeplejerske og cheflæge), 4 sengeafsnit med egen afsnitsledelse bestående af en ledende overlæge med funktionsledelse og en oversygeplejerske med 40-45 medarbejdere pr. afsnit samt en klinik, hvor afsnitsledelsen består af en overlæge og en psykolog med 40 medarbejdere.
I alt er der ansat 9 overlæger i Retspsykiatrisk afd. Det er planen, at der skal være en yngre læge (afdelingslæge eller H-læge) i hvert sengeafsnit. Der vil fremover være 1-2 uddannelseslæger i H-forløb (H1). Der er jævnligt ansat medicinstuderende som stuelæger i afdelingerne. Afdelingen har tilknyttet lægestuderende i klinisk ophold.

Målgruppe

Retspsykiatriske patienter, der dels omfatter patienter, som er i varetægt eller som skal mentalobserveres i forbindelse med en straffesag, dels patienter med dom til ambulant behandling, dom til behandling med mulighed for indlæggelse efter lægelig vurdering, dom til anbringelse på psykiatrisk hospital og domfældte, der indlægges på grund af psykisk sygdom samt sædelighedskriminelle med vilkår om behandling efter særordning.
Afdelingen har regionsfunktion vedrørende mentalobservationer og højt specialiseret funktion vedrørende behandling af sædelighedskriminelle (fra Region Midt- og Region Nordjylland). Hertil har afdelingen ansvar for ambulant behandling af patienter med dom til behandling i hoved- såvel som regionsfunktion fra den østlige del af Region Midtjylland.

De enkelte afsnit

Sengeafsnit 1 har 16 pladser. Afdelingen modtager patienter med dom til behandling, dom til anbringelse, varetægtssurrogatanbragte og patienter, som skal mentalobserveres under indlæggelse. De indlagte patienter gennemgår en intensiv udredning og får efter behov en intensiv behandling.

Sengeafsnit 2 og 4 har 16 pladser. Afdelingen modtager retslige patienter med behov for længerevarende indlæggelse med henblik på rehabilitering og udskrivning til passende bolig, typisk et socialpsykiatrisk tilbud.

Sengeafsnit 3 har 16 pladser og modtager patienter fra Grønland, som skal udskrives til Grønland igen efter endt udredning/behandling. Afdelingen modtager patienter, der skal have foretaget mentalundersøgelse under indlæggelse, patienter med dom til anbringelse, dom til behandling og også patienter, der er særligt vanskelige at udrede og/eller behandle, således at det ikke kan foregå i Grønland.

I Retspsykiatrisk klinik behandles patienter med psykiatrisk særforanstaltning, herunder dom til behandling eller ambulant behandling, visse sædelighedskriminelle med vilkår om sexologisk behandling og der foretages ambulante mentalobservationer. Der er etableret et opsøgende psykoseteam, der varetager behandlingen af særligt vanskelige retslige patienter fra den østlige del af regionen (Randers, Djursland, Silkeborg, Horsens og Aarhus).

I behandlingsarbejdet lægges særlig vægt på koordination, tværfaglighed og supervision. Der arbejdes med såvel psykodynamisk psykoterapi som kognitive behandlingsformer. Der laves en del supplerende udredning, herunder med psykologiske undersøgelser. Der arbejdes i forhold til alle patienter med risikovurderinger og risikohåndteringsplaner med henblik på at nedbringe risikoen for kriminelt recidiv. Der er ansat speciallæger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, sekretærer og pædagoger. Alle fraset sekretærer har primærbehandlerfunktioner, hvor nogle primært har udadgående funktion.

Der behandles ca. 235 ambulante patienter med retslig foranstaltning i ambulatoriet. Diagnostisk dækkes hele spektret fraset DF 50, med overvægt inden for DF 20 og DF 60.

I Retspsykiatrisk Afdeling udfærdiges 250-300 mentalobservationserklæringer om året, hvoraf langt de fleste er ambulante. Afdelingen har sammen med 3 andre centre (Aalborg, Middelfart og Justitsministeriets Retspsykiatriske Klink, København) specialfunktion inden for området. Ca. 20 undersøgelser om året laves ambulant i Grønland.